Archive for the 'Persartikels' Category

Smart Capital 15/10/2007

oktober 18, 2007

NBB

BNB Euronext €3.375

Europe, here we come!

Marktkapitalisatie €1,35 miljard

Kopen < €3.400

Fair Value €4.432

Verkopen > €5.100

K/W 5,5

Dividendrendement 2,1%

ISIN-code BE0003008019

Risico Laag

Dat het aandeel van de Nationale Bank van België (NBB) beneden zijn intrinsieke waarde noteert, hebben we u in het verleden al meermaals voorgerekend. Het belangrijkste obstakel is en blijft voor ons echter het wegwerken van die onderwaardering.

Naar Europa

Met zijn zeer specifiek statuut is de NBB als beursgenoteerd bedrijf –want dat is het tenslotte nog altijd– geen onderneming die aandeelhoudersvriendelijke maatregelen neemt, toch niet voor de minderheidsaandeelhouders. Men zou er eerder alles aan doen om de beurskoers laag te houden en levert geenszins inspanningen om de onderwaardering weg te werken. Trouwe abonnees kennen het hele verhaal ondertussen al (u kunt de nummers raadplegen op onze website): een steeds groter wordende groep ontevreden minderheidsaandeelhouders heeft enkele jaren geleden al de ‘strijd’ aangegaan. Dusver bleef dat beperkt (eigenlijk is het toch al heel wat) tot juridische procedures en verzet op de algemene vergadering.  Al deze acties vonden bijna uitsluitend in België plaats. Recent trokken de ontevreden minderheidsaandeelhouders echter de Europese kaart.  Zo bezocht men al De Nederlandse Bank, de evenknie van de NBB, en plant men bezoeken aan de Franse en Duitse centrale bank

ECB

De moeder aller Europese centrale banken is natuurlijk de ECB. Afgelopen vrijdag trok een groep van een 40-tal aandeelhouders naar Frankfurt, waar een verzoek tot een gesprek met voorzitter Trichet werd overhandigd. Blijkbaar zijn ze bij de ECB nog niet volledig op de hoogte van wat er bij de beursgenoteerde NBB gebeurt…

Dat is ons inziens een zeer belangrijke stap in de goede richting, al moeten we de reactie van de ECB en vooral de eventuele gevolgen nog afwachten. Toch komt dit dossier duidelijk almaar meer onder stoom. De trigger voor een oplossing en daarmee het wegwerken van de onderwaardering wordt steeds meer opgespannen.

Niet speculeren

Ondanks dit dossier nu al enkele jaren aansleept, lijkt ons een oplossing in de komende één tot drie jaar waarschijnlijk. Voldoende om het aandeel terug op de kooplijst te zetten.  Speculanten raden we af om het aandeel te kopen. Het blijft nog steeds een belegging op middellange termijn en ook al is een oplossing in die tijdspanne dus waarschijnlijk, een zekerheid is het niet. Op lange termijn blijft de NBB echter eveneens een goede belegging. We behouden onze conservatief geschatte fair value, maar verhogen wel de aankooptarget van €2.925 naar €3.400.

Advertenties

Boze aandeelhouders NBB

oktober 14, 2007

De Tijd 12 oktober 2007 pagina 17

 Boze aandeelhouders NBB vragen bemiddeling Trichet

Veertit ontevreden aandeelhouders van de Nationale Bank (NBB) brengen vandaag een bezoek aan de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt.  Ze vragen ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet te bemiddelen in het conflict met de directie van de NBB.  Regina Schüller, hoofd van de pers- en informatiedienst van de ECB heeft beloofd de brieven en de documenten van de aandeelhouders te overhandigen aan Trichet. 

“Sinds februari 2002 vragen het advieskantoor en anderen een dialoog, maar tot op heden weigeren de directeurs van de NBB ieder gesprek”, zegt Erik Geenen, de leider van het protest.  “Door die situatie en de politieke invloeden in dit dossier hebben de minderheidsaandeelhouders geen andere keuze dan zich tot het buitenland te wenden in een poging een opening te creëren.”

De aandeelhouders bezochten al De Nederlandsche Bank en plannen nog bezoeken aan de Banque de France en de Bundesbank.

Besluit over “De Beste beleggingen tot 2010”

oktober 9, 2007

Ik ga mij vandaag nog tien NBB aandeeltjes aanschaffen.

Iemand die een aandeel als de NBB laat liggen is geen belegger maar een blinde mol.

Ga vandaag nog dat boek van Alain Deneef en Danny Reweghs kopen, verstandige schrijvers verdienen het om gelezen te worden.

Commentaar!

oktober 9, 2007

Schrijvers Alain Deneef en Danny Reweghs gingen uiterst voorzichtig te werk en hun minimale intrinsieke waarde houdt enkel rekening met de zaken die onbetwist zijn.  Dat de minderheidsaandeelhouders reeds vijfmaal verloren in de rechtbank staat als een paal boven water.  Dat deze uitspraken er kwamen omdat onze tegenstanders de wet veranderden nadat wij onze argumenten op tafel hadden gelegd zegt alles over de waarde die we aan deze uitspraken moeten hechten.  Als U betrokken bent in een juridische procedure of een spel, waarin Uw tegenstander ten alle tijde de regels mag aanpassen, is de kans dat U zult winnen uiteraard nul.  Of de Europese Rechtbanken zich aan deze typisch Belgische situatie zullen laten vangen valt ten zeerste te betwijfelen.

Doch zelfs in de pessimistische berekening van de auteurs blijven we met een minimale netto intrinsieke waarde van 6485 euro voor een bedrijf zonder schulden.  De aandeelhouders krijgen een schandalig laag dividend dat ongeveer gelijk staat met het rendement van een klassiek spaarboekje en ieder jaar neemt de intrinsieke waarde gevoelig toe omdat het overgrote deel van de winsten bij in de reserves gestopt wordt.

Zo’n opportuniteit komt een belegger eenmaal in z’n leven tegen.

De beste beleggingen tot 2010

oktober 9, 2007

Onlangs verscheen een nieuw boek van Alain Deneef en Danny Reweghs, twee nuchtere beleggingsspecialisten, met als titel “De beste beleggingen tot 2010”.   Het boek is uitgegeven bij Roularta onder code ISBN 978 90 5466 493 2

Onder het hoofdstuk value verhalen lezen we op pagina 193

PRAKTIJKVOORBEELD 5: NATIONALE BANK VAN BELGIË

Een aandeel met value-kenmerken is de Nationale Bank van België (NBB; ISIN-code BE0003008019).  In een analyse in Inside Beleggen schreven we dat dit “het meest ondergewaardeerde Belgische aandeel” was.  Niet enkel wegens het speculatieve en juridische twistpunt tussen de Staat (50%) van de aandelen en het publiek (50% verspreid onder particuliere en institutionele beleggers), maar ook doordat de activa van de Nationale Bank veel meer waarde hebben dan de koers van het afgelopen jaar.

Als we de NBB waarderen, houden we geen rekening met de betwiste waarde (Deminor, meester Modrikamen, ………) maar enkel met de waarde die door niemand wordt betwist.  En aangezien de balans van de NBB uit verschillende posten bestaat, waarderen we ook het aandeel volgens de methode van de som van de leden.  Eerst namen we het deel dat bekend is en waarvan niemand betwist dat het aan alle aandeelhouders toekomt: het reservefonds.  Op basis van de gepubliceerde balans van 2006 komen we uit op 2,06 miljard euro.  Daarvan gaat 20% prioritair naar de Staat , zodat er 1,65 miljard euro overblijft, of 4120 euro per aandeel.  Dat alleen was al 10% meer dan de koers eind augustus 2007.

Daarnaast zijn er onbetwiste activa (die toebehoren aan alle aandeelhouders) waarvan de waarde onzeker en betwist is.  Het gaar om de verborgen reserves onder de post “voorzieningen voor diverse risico’s”.  Per 31/12/06 was dat een post van 733,5 miljoen euro (1843 euro per aandeel; 1465 euro per aandeel na aftrek van 20% voor het prioritair deel van de Belgische Staat.

Verder zijn er de latente meerwaarden op de beleggingsportefeuille (vastgoed, BIS-aandelen).  Hierop een juist bedrag kleven is moeilijk.  Conservatief geschat mikken we op 450 miljoen euro of na aftrek van 20% voor het prioritair deel van de Belgische Staat 360 miljoen of 900 euro per aandeel.

Opgeteld komen we dan aan een minimumwaarde per aandeel van 6485 euro per aandeel.  Kunt U het aandeel rond 3200 euro kopen, dan betaalt U dus slechts 50% van minimale de intrinsieke waarde.  Nationale Bank blijft onder de 4000 euro een koopje.  Onder de 3500 euro is het neerwaartse potentieel beperkt.  Tijdens de zware zomercorrectie van 2007 gaf het aandeel nauwelijks een krimp.

Als kers op de taart is er nog een speculatief element.  Voor de minimumwaarde van 6485 euro hielden we geen rekening met de meerwaarden op goud en deviezen omdat die betwist zijn en die claims door de rechters (tot 5 keer toe) zijn verworpen.  Anders zouden we gemakkelijk aan een intrinsieke waarde van 12 à 14.000 euro per aandeel komen.  Nationale Bank mag dus in geen enkele valueportefeuille ontbreken.

L’Echo 11 september 2007

oktober 3, 2007

BNB: revoilà les actionnaires minoritaires

Les actionnaires minoritaires de la Banque Nationale (BNB) s’apprêtent à lancer une “nouvelle offensive” contre celle-ci pour obtenir “un traitement correcte”, a fait savoir hier Erik Geenen, leader du groupe “NBB4EVER”. Toujours aussi mécontents de la différence de traitement dont ils font l’objet par rapport à l’Etat, actionnaire majoritaire, ils se rendront demain après-midi au siège de la banque centrale néerlandaise (DNB) à Amsterdam pour y remettre une lettre à son gouverneur, Nout Wellink. Le président de la BCE, Jean-Claude Trichet, recevra un courrier le 12 octobre à Francfort.

Tijdnet 27-03-06

september 29, 2007

NBB: ‘Wij benadelen minderheidsaandeelhouders niet’

(tijd-nieuwslijn) – ‘Wij benadelen minderheidsaandeelhouders niet, meerdere gerechtelijke uitspraken tonen dat aan’, zegt Guy Quaden, de gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB). ‘De kern van de zaak is geen juridische kwestie maar is een kwestie van billijke behandeling’, reageert Erik Bomans van Deminor.

De aula waar de NBB zijn jaarvergadering organiseerde kleurde groen. Ongeveer 90 procent van de aanwezige minderheidsaandeelhouders droeg, onder leiding van Erik Geenen, een groen petje met als opschrift ‘NBB 4ever’.

‘Bepaalde partijen creëren de valse indruk dat dankzij beleggersactivisme de minderheidsaandeelhouders de helft van de taart kunnen opeisen. Dat is boerenbedrog en miskent het specifiek karakter van de bank. We zijn in eerste plaats een centrale bank, niet een beursgenoteerd bedrijf. Dat specifieke karakter bepaalt dat de overheid als soevereine staat recht heeft op een vijfde van de winst van de bank, bovenop het deel dat de staat als aandeelhouder ontvangt. De staat als aandeelhouder wordt op volstrekt gelijke voet behandeld als de andere aandeelhouders’, zegt vice-gouverneur Luc Coenen. ‘Als centrale bank hebben wij voornamelijk een taak van algemeen belang. Dat is onze eerste plicht’, aldus Quaden.

Deminor
‘Men kan het algemeen belang niet langer gebruiken om de aandeelhouders een legitiem deel van de winst te ontzeggen. Ze kunnen perfect verzoend worden’, reageert Erik Bomans van Deminor. Het juridisch bureau laakt vooral het lage dividend van de NBB. ‘De NBB betaalt minder dan 10 procent uit aan de aandeelhouders. 40 tot 50 procent is de gangbare norm’, aldus Bomans. ‘Ons dividendbeleid is gekend. Het stijgt elk jaar met de algemene inflatie’, stelt Quaden.

Nadine Bollen
(foto: belga)
15:37 – 27/03/2006
Copyright © Tijdnet

Dow Jones Newswires 27-03-06

september 29, 2007

DJ Angry Shareholders Disrupt Belgium National BankŽs AGM

BRUSSELS (Dow Jones)–Disgruntled shareholders disrupted proceedings at the annual shareholders meeting of the National Bank of Belgium (BNB.BT), angry over what they perceive as unfair treatment by the bank.

Hecklers repeatedly interrupted Vice Governor Luc Coene as he presented the bankŽs annual results for 2005, with slow hand clapping and shouts for their rights to be upheld. Many were angry they were forbidden from asking any questions until a later session after lunch.
“We were asking for more slides about the financial activity, for more transparency,” said Charles Demoulin, a senior manager for Deminor, a body that groups around 2%minority shareholder interests.

Unlike other central banks, Belgium’s is a listed company traded on Euronext. Half of its shares are in free float while the state owns the other half.

This has caused conflicts of interest between the bank’s public service obligations and private shareholders’ commercial interests.
Demoulin said the bank routinely disregards its shareholders’ interests.
“The main philosophy of the bank seems to give more to the state and less to the shareholders,” he said.

The bank’s income goes in three directions, said Demoulin. One part goes to the Belgian government, another part to its reserves, and a third, “tiny” amount to private shareholders.
He said the dividend payout to shareholders is increased annually only by the rate of inflation, while the bank’s income often rises considerably higher than the inflation rate.
In addition it doesn’t respect transparency rules that govern other Belgian companies through Belgium’s corporate code of conduct. This is despite the central bank of the Netherlands respecting that country’s corporate governance code, even though it isn’t a listed company.

For its part the bank maintains it is first and foremost a central bank and its main objective isn’t maximizing shareholder wealth.
“Being a central bank, the bulk of its income is generated by virtue of its legal right to issue bank notes,” it said in a statement. “This justifies the legal provisions that transfer the amount of income that exceeds the bank’s proper needs to the Belgian state.”
It said the rules of company law only apply as far as they are not inconsistent with the central bank’s statutes.

The bank’s shareholders have previously lost a series of court cases against the bank where they claimed the bank had unfairly transferred assets to the state instead of distributing it to minority shareholders.

Company Web site: http://www.bnb.be

-By Carolyn Henson, Dow Jones Newswires; +32 2 741 1484; carolyn.henson@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires
March 27, 2006 09:37 ET (14:37 GMT)
Copyright (c) 2006 Dow Jones & Company, Inc.

La casquette verte des minoritaires

september 29, 2007

contre la double casquette de l’Etat

“L’assembléé générale des actionnaires dela BNB a de nouveau été assez agitée”

l’ écho page 10  28-03-06

Belang van Limburg 27-03-06

september 29, 2007

27/03 Aandeelhoudersvergadering NBB weer een dovemansgesprek

De algemene vergadering van de aandeelhouders van de Nationale Bank is maandag opnieuw op een dovemansgesprek uitgedraaid.

De minderheidsaandeelhouders eisen een deftig dividend, de NBB schermt met het specifieke statuut van de bank.

Er was veel geroep en geschreeuw van de kant van de minderheidsaandeelhouders. Gouverneur Guy Quaden dreigde even met een schorsing. De meeste aandeelhouders waren getooid met een groene pet: “NBB4EVER” stond erop. Het initiatief kwam van minderheidsaandeelhouder Erik Geenen. Samen met de belangenverdediger Deminor voerde die maandag het hoge woord op de vergadering.

De minderheidsaandeelhouders -de helft van de aandelen is in handen van de staat- eisen vooral een hoger dividend. Ze vinden dat de NBB door de overheid wordt gebruikt als melkkoe, ten koste van hun dividend. “Van de winsten gaat er een grote stroom naar de staat, veel naar de reserves en weinig naar de aandeelhouders”, aldus Charles Demoulin, senior manager van Deminor.