Archive for the 'Deminor' Category

30-10-2002 Beschuldiging koersmanipulatie!

januari 16, 2007

Deminor reageert op uitspraken van minister Reynders inzake beschuldiging

van koersmanipulatie

PERSBERICHT  30 oktober 2002

NATIONALE BANK VAN BELGIË

DEMINOR REAGEERT OP UITSPRAKEN VAN MINISTER DIDIER REYNDERS INZAKE BESCHULDIGING VAN KOERSMANIPULATIE

Minister Reynders maakte gisteren de samenstelling van het directiecomité van de CBF bekend in uitvoering van de wet van 2 augustus 2002.

Naar aanleiding van deze bekendmaking heeft de Minister zich uitgesproken over de tussenkomst van Deminor in het dossier van de NBB en over de activiteiten van Deminor in het algemeen. Meer in het bijzonder heeft de Minister Deminor omschreven als een organisatie � die zich specialiseert in koersmanipulatie� (La Libre Belgique, 30 oktober 2002, blz. 24). Hij stelde tevens dat Deminor een organisatie is die � winst wil maken door beursreacties uit te lokken op basis van uitspraken [van de Minister]� (Le Soir, 30 oktober 2002, blz. 12).

Deminor heeft verschillende keren, steeds op basis van een grondige en geargumenteerde analyse, haar standpunt aan de pers bekendgemaakt inzake de behandeling van de minderheidsaandeelhouders van de NBB en de hervorming van het financiële toezicht. Ondanks verschillende pogingen, weigert de Minister van Financiën in te gaan op ieder gesprek dat doel heeft om de argumenten van Deminor ten gronde te bespreken.

Deminor betreurt dat de heer Reynders blijft weigeren om ten gronde te antwoorden op de argumenten van Deminor en ieder debat ten gronde uit de weg gaat.

Zoals in talrijke andere dossiers in België en in het buitenland, werd Deminor in het dossier van de NBB gemandateerd door minderheidsaandeelhouders die van oordeel zijn dat hun legitieme rechten geschonden werden. Zij deden beroep op Deminor ter verdediging van hun rechten en met als enige doelstelling om hun juridische en financiële positie als aandeelhouders van de NBB te herstellen. Deminor ziet niet in hoe zij beschuldigd kan worden van koersmanipulatie op basis van de wijze waarop zij haar activiteit uitoefent. De uitspraken van de Minister van Financiën, waarbij hij de rol van Deminor op de Belgische financiële markten in twijfel trekt, zijn opmerkelijk in tijden waarin beleggers meer dan ooit nood hebben aan een professionele, actieve en onafhankelijke verdediging van hun aandeelhoudersrechten.

Het onevenwicht ten voordele van de NBB binnen het directiecomité van de CBF, dat reeds in de wet van 2 augustus 2002 aanwezig was, wordt overigens versterkt door de concrete invulling van de mandaten zoals gisteren door de Minister bekendgemaakt. Naast twee afgevaardigden van de NBB, zal ook een persoon in het directiecomité zetelen die nauw betrokken is geweest bij de uitwerking van een wettekst die tot doel heeft om de positie van de NBB te versterken, en dit zowel op het vlak van de financiële controle als en ten aanzien van haar eigen minderheidsaandeelhouders. Deze drie personen zullen de meerderheid vormen binnen het directiecomité van de CBF.

http://www.deminor.org/

Advertenties

23-10-2002 Persbericht

januari 16, 2007

PERSBERICHT
23 oktober 2002

NATIONALE BANK VAN BELGIË

CLIËNTEN VAN DEMINOR STAPPEN NAAR ARBITRAGEHOF TER VERNIETIGING VAN DE WET
VAN 2 AUGUSTUS 2002 INZAKE HET FINANCIËLE TOEZICHT
——————————————————————————–

De wet van 2 augustus 2002 omvat een belangrijke hervorming van de organisatie van de Belgische financiële markten en van het toezicht over de financiële markten en instellingen. De positie van de Nationale Bank van België (�NBB�) staat centraal in deze hervorming.

Inzake het financiële toezicht, beoogt de wetgever een nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF), de Controledienst der Verzekeringen (CDV) en de NBB. Hierbij wordt een belangrijke en overkoepelende plaats toebedeeld aan de NBB.

Vertegenwoordigers van de NBB zullen vanaf nu in belangrijke mate mee beslissen over materies die tot de bevoegdheid van de CBF behoren, zoals het toezicht over de informatieverstrekking door beursgenoteerde ondernemingen alsmede de gelijke behandeling van aandeelhouders van dergelijke ondernemingen.

Naar aanleiding van de uitbreiding van de bevoegdheden van de NBB, is de wetgever bovendien op ingrijpende wijze tussengekomen in de juridische verhoudingen tussen de NBB en haar aandeelhouders. In de organieke wet met betrekking tot de NBB wordt nu ingeschreven dat goud- en deviezenreserves, die op de actiefzijde van de balans van de NBB voorkomen, toebehoren aan de Belgische Staat. Door deze bepaling wordt het volledige eigen vermogen van de NBB uitgehold en wordt zelfs een negatief eigen vermogen gecreëerd. Ook de �interpretatie� van het emissierecht wordt zodanig gewijzigd teneinde te ontkomen aan de wettelijke en statutaire verplichting tot uitkering van het reservefonds aan de aandeelhouders.

Deminor en haar cliënten zijn van oordeel dat deze maatregelen een ongelijke behandeling bewerkstelligen tussen de Belgische Staat en de privé-aandeelhouders van de NBB enerzijds, en tussen aandeelhouders van de NBB en aandeelhouders van andere beursgenoteerde vennootschappen anderzijds. Dergelijke ongelijke behandeling is in strijd met principes gewaarborgd door de Belgische Grondwet en Europese verdragen.

De wetswijziging werd gestemd kort nadat een groep aandeelhouders een rechtsgeding had ingeleid inzake materies die door de nieuwe wet grondig gewijzigd werden.

Klik hier voor de slides (formaat PDF) van de persconferentie of ontvang het PDF-document per email.

Contactpersoon: Erik Bomans
Deminor International cvba

04-10-2002 Euronext helpt NBB een handje

januari 16, 2007

Door het verdwijnen van GIB was de Nationale Bank, volgens de regels van Euronext, de opvolger in de BEL-20.  De NBB en de Belgische Staat wilden dit ten alle prijze vermijden en dankzij de hulp van Euronext deed Mobistar en niet de NBB zijn intrede in de BEL-20.  Deminor had hierover zijn bedenkingen.

Deminor’s positie omtrent het NBB-aandeel en de BEL20 index

Op vrijdag 4 oktober 2002 publiceerde Euronext een lijst van aandelen van vennootschappen die in aanmerking komen voor een mogelijke opname in de BEL20-index, bijvoorbeeld voor het geval het aandeel GIB per 15 november 2002 niet meer opgenomen zou worden in de index. Deze lijst bestaat uit aandelen van ondernemingen die qua beurskapitalisatie (het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de prijs per aandeel) en liquiditeit (de frequentie waarmee het aandeel verhandeld wordt) aan bepaalde criteria voldoen.

Gelet op de recente koers van het NBB-aandeel en de volumes die de laatste maanden werden verhandeld, stelde Euronext vast dat het NBB-aandeel de eerste opvolger was voor de BEL20-index. Dit betekende dat zodra binnen deze index een plaats vrijkomt het NBB-aandeel deze plaats zou innemen.

Euronext heeft echter beslist het NBB-aandeel “omwille van haar speciaal statuut en in toepassing van artikel 1 van het BEL20® reglement niet te weerhouden als mogelijke reservekandidaat en dit ondanks het feit dat het aandeel strikt genomen aan de liquiditeitscriteria voldeed “.

Gevraagd naar de specifieke bepaling van dit artikel 1 waarop Euronext zich baseerde, verwees zij Deminor naar artikel 1.4.b van de ” Rules for the BEL20©-index” dat als volgt is geformuleerd:
“1.4. The following do not qualify for inclusion in the BEL20®-index:
(…)

b. Securities of companies who do not comply with the obligations regarding dissemination of information.”

[Vrije vertaling:

“1.4. De volgende voldoen niet om opgenomen te worden in de BEL20®-index:
(…)

b. Effecten van vennootschappen die niet voldoen aan de verplichtingen aangaande informatieverspreiding.”]

Deminor ziet in deze bepaling geen enkele grond om het NBB-aandeel te weren als reserve-aandeel voor de BEL20-index. Immers, bij ons weten voldoet de NBB aan de wettelijke verplichtingen inzake het verspreiden van informatie, zij het dan dat de wet haar van halfjaarlijkse rapportering vrijstelt.

Inmiddels circuleren in de media ook andere verklaringen voor de niet-selectie van het NBB-aandeel. Deze gaan van het feit dat de NBB niet de gebruikelijke boekhoudwetgeving zou naleven (wat trouwens het gevolg is van een wettelijke uitzondering) tot het feit dat er sprake zou zijn van speculatie of nog dat de banken “hun posities niet zouden kunnen indekken”, wat dit laatste dan ook moge betekenen.

Deminor heeft Euronext dan ook aangeschreven met de vraag aan de markt meer duidelijkheid te verschaffen over de precieze redenen om de NBB niet als reservekandidaat voor opname in de BEL20-index te weerhouden, dit in het kader van een totale transparantie. Het spreekt voor zich dat wij deze zaak zullen blijven opvolgen.

29-08-2002 Oproep Deminor!

januari 5, 2007

Deminor roept aandeelhouders NBB op tot voorzichtigheid en vastberadenheid

Deminor heeft kennis genomen van verschillende verklaringen vanwege vertegenwoordigers van de Belgische regering inzake mogelijke plannen tot nationalisatie van de Nationale Bank van België n.v. (hierna « NBB »).

Deze verklaringen zijn niet eenduidig, hetgeen Deminor ertoe gebracht heeft de Belgische regering op te roepen middels een persbericht om meer duidelijkheid te creëren inzake mogelijke plannen tot nationalisatie.

Mocht de regering op ernstige wijze de mogelijkheid onderzoeken een nationalisatie van de NBB uit te voeren, hetgeen nog niet met zekerheid afgeleid kan worden uit de verschillende verklaringen, dan nog blijft de vraag wanneer dergelijke nationalisatie er zou komen, onder welke vorm, en welke leidraad de regering zal volgen voor wat betreft de inschatting van de correcte waarde van de aandelen van de Nationale Bank.

Zolang geen duidelijkheid bestaat over deze elementen, wijst Deminor erop dat iedere aankoop of verkoop van aandelen van de NBB gesteund op de recente verklaringen belangrijke risico�s inhoudt.

In de laatste dagen wordt in de pers en op verschillende financiële forums terecht de vraag gesteld naar de « fair value » van de aandelen van de NBB die zou moeten gelden in een scenario van nationalisatie van de NBB en uitkoop van de aandeelhouders.

Deminor is van oordeel dat de correcte waarde van de aandelen van de NBB ver boven de huidige beurswaarde ligt en Deminor zal krachtens haar contractuele opdracht haar uiterste inspanningen leveren om te bekomen dat de rechten van de aandeelhouders hersteld worden, wat zich noodzakelijkerwijze zal vertalen in een vermindering van de huidige ongerechtvaardigd disagio. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat dergelijk resultaat ooit bekomen kan worden.

Inzake de inschatting van de correcte waarde van de aandelen van de NBB (« fair value »), is dan ook de grootste voorzichtigheid geboden. Deminor heeft bij de aanvang van het dossier de waarde van het aandeel NBB geschat op 6.200 EUR. Daarbij hebben wij toen de volgende voorbehouden gemaakt :

– dat deze waarde gesteund is op de cijfers per 31.12.2000 en enkel maar een schatting inhoudt, aangezien niet voldoende gegevens bekend zijn over een aantal boekhoudkundige en andere gegevens ;

– dat deze schatting bovendien rekening hield met een aantal correcties die verband houden met belastinglatenties en met de liquiditeitsgraad van een aantal activa, maar dat meer gegevens nodig zijn om deze correcties te beoordelen ;

– ten laatste, maar niet in het minste, dat de vooropgestelde waarde afhankelijk is van de mogelijkheid van Deminor om via de gerechtelijke weg of in een onderhandeling met de Nationale Bank en/of de Belgische Staat de juridische en financiële positie van de aandeelhouders substantieel te verbeteren.

Deze voorbehouden inzake de waarde van het aandeel van de NBB blijven tot op vandaag geldig. Het is dan ook onmogelijk op de datum van vandaag en op basis van de gegevens in ons bezit om de « fair value » van het aandeel van de NBB te berekenen die in een scenario van uitkoop of van nationalisatie geldig zou zijn.

Deminor wijst tenslotte op de prioriteit van de hangende gerechtelijke procedure die ertoe strekt de statutaire rechten van de aandeelhouders van de NBB die aan Deminor een opdracht gegeven hebben, te doen gelden.

Deminor onderzoekt overigens andere procedures die nodig zouden zijn om de rechten van haar cliënten te vrijwaren, meer bepaald inzake het eigendomstatuut van een aantal activa die door de NBB aangehouden worden.

Deminor is ervan overtuigd dat zij met haar grondige analyse en argumenten middels deze procedures een substantiële verbetering van de rechten en financiële positie van de aandeelhouders kan bekomen. Niettegenstaande deze overtuiging, kan niet gegarandeerd worden