Archive for juni, 2007

BEZOEK ECB 12 oktober 2007

juni 26, 2007

Ons bezoek aan de ECB op vrijdag 12 oktober 2007!

Langzaam maar zeker geraakt onze groene bus vol maar er zijn nog steeds een aantal plaatsen beschikbaar.

Inschrijven door storting van 100 euro op rekening: ACTIES NBB: 850 – 0684584 – 53

Advertenties

Pijnlijk

juni 25, 2007

Waarom heeft men niet naar Fons Verplaetse geluisterd?
Was het arrogantie of was men zo zeker van het feit dat die kleine beleggers te stom waren om de zaken eens te gaan bekijken?

Ik weet het niet doch ik weet wel dat men zo stom geweest is om die tien miljard euro over te dragen aan de hoofdaandeelhouder. Geld dat op een onbeschikbare reserverekening stond die enkel kon vrijkomen bij de liquidatie van de NBB. Men heeft hier alle voorzichtigheid laten varen en men heeft dit geld overgedragen zonder rekening te houden met de wet, de statuten en de minderheidsaandeelhouders van de NBB.

Ik herhaal het nogmaals:
had men de minderheidsaandeelhouders in 1995 tienduizend euro per aandeel gegeven (hun rechtmatig deel in het geroofde geld) dan had de Staat 100% van de aandelen verworven zonder er ooit één cent voor betaald te hebben. Men had dit kunnen doen door de aandeelhouders een obligatie op tien jaar te geven. Dan had men rustig de kas kunnen plunderen en de obligaties terug kunnen betalen met het geld waar de aandeelhouders recht op hadden.

Ze hadden beter naar de Fons geluisterd.

PS Ik weet ook wel dat men die affaire in 1995 makkelijk voor 5.000 euro per aandeel had kunnen oplossen doch nu kennen we de exacte bedragen en dus kunnen we beter de correcte bedragen gebruiken.
In het geval ze 5.000 euro per aandeel zouden geboden hebben:
zou de Staat negen miljard euro ontvangen hebben;
zouden de minderheidsaandeelhouders één miljard euro ontvangen hebben.

Nu moeten onze achtbare tegenstrevers zich in de meest onwaarschijnlijke bochten wringen in de hoop een verloren situatie recht te trekken. Pijnlijk.

Samengevat

juni 25, 2007

De Staat kreeg tien miljard euro!
Had men genoegen genomen met de acht miljard euro waar men recht op had;
en hadden ze de minderheidsaandeelhouders de twee miljard euro gegeven waar die recht op hadden;
dan was iedereen gelukkig geweest;
en had de Staat 100% van de NBB in handen gehad zonder er voor te moeten betalen.

Twee hoofdzonden!!

juni 25, 2007

Gulzigheid en hebzucht zijn twee van de zeven hoofdzonden of doodzonden zoals wij dat hier noemen.

En hier hebben onze achtbare tegenstrevers zich schuldig aan gemaakt. Ze hebben in totaal meer dan 10 miljard euro uit de beursgenoteerde NBB gepompt om versneld de staatsschuld af te bouwen. Die grote roof heeft jaren voorbereiding gevergd en Fons Verplaetse heeft de ministers talloze malen gewaarschuwd voor de problemen die zouden ontstaan als men die minderheidsaandeelhouders niet eerst zou uitkopen.

De voorbereidingen voor de grote roof begonnen ergens in het begin van de jaren negentig van vorige eeuw en de grote slag werd in 1996 geslagen. Volg nu allemaal even mee:
-in totaal roofde men dus meer dan 10 miljard euro uit de NBB;
-in 1995, het jaar voor de grote slag noteerde de NBB een hoogste koers van 1261,78 euro;
-had men in 1995 het deel van de kleine aandeelhouders in deze onrechtmatige transferts (ongeveer 10.000 euro per aandeel) gebruikt om die aandeelhouders uit te kopen dan zouden die een groot gat in de lucht gesprongen hebben;
-de minderheidsaandeelhouders zouden zeer tevreden geweest zijn met hun rechtmatig deel van het geroofde kapitaal en de Staat zou de rest van de aandelen gekregen hebben zonder er extra voor te moeten betalen.

Voordracht Fons Verplaetse!!!!

juni 24, 2007

Ik kan het belang van deze voordracht niet genoeg onderstrepen.

Fons Verplaetse was de architect van de grootste roof in de Belgische financiële geschiedenis. Alhoewel hij uiteraard een volledig onafhankelijk gouverneur van de NBB was, bleef hij toch vooral een trouwe soldaat. Een trouwe soldaat met veel verstand die zijn opdrachtgevers herhaaldelijk gewaarschuwd heeft voor de problemen die zouden volgen als men die vervelende minderheidsaandeelhouders niet zou uitkopen alvorens de kas te plunderen.

Ere-gouverneur Verplaetse is al een tijdje geen veertiger meer en we zullen niet veel gelegenheden meer krijgen om deze belangrijke man te groeten. Om goed te zijn zouden we daar toch een twintigtal groene petten bijeen moeten krijgen.

Fons Verplaetse

juni 24, 2007

Burggraaf Alfons Verplaetse geeft een voordracht bij Fortis in Charleroi op dinsdag 25 september 2007!!!

Dinsdag 25 september 2007 om 18 uur
Fortis Bank Charleroi
Burggraaf Alfons Verplaetse
“Evolutie van de ekonomische situatie in de wereld en in België”

Ere-gouverneur Verplaetse is de man die België redde. Hiervoor moest hij wel het goud van de Nationale Bank verpatsen en de opbrengst aan de Belgische Staat schenken. Was hij toch niet vergeten dat daar nog andere aandeelhouders bij betrokken waren zekers.

Als we dat voorzichtig uitleggen aan deze brave mens dan gaat hij die vergissing zeker rechtzetten.

Gelet op de voordrachtgever zijn hier minstens een tiental groene petten nodig.

Inschrijven via: monssg@nbb.be

U stuurt een mailtje en geeft aan dat U deze voordracht wilt bijwonen.
Geef duidelijk Uw naam en adres op en vermeld dat U aandeelhouder van de NBB bent.

Toegang 8 euro maar ik ga proberen of de aandeelhouders van de NBB niet gratis binnen mogen.

De wet is de wet!

juni 22, 2007

De onafhankelijke directeurs van de NBB verschuilen zich telkens achter het feit dat zij als goede Belgen de wetten van dit land moeten naleven.

Eerste opmerking: blijkbaar geldt dit alleen als het in het nadeel van de minderheidsaandeelhouders van de NBB is.

Tweede opmerking: als de onafhankelijke bestuurders van de NBB zo onafhankelijk zijn als zij beweren:
Hoe sterk hebben zij zich dan verzet tegen die wetten die de onteigeningen zonder compensatie mogelijk maakten?
Hoe dikwijls hebben zij de aandeelhouders opgeroepen te vechten voor hun rechten?
Hoeveel onafhankelijke bestuurders hebben hun ontslag gegeven toen zij met deze onwaarschijnlijke schending van het eigendomsrecht geconfronteerd werden?

Vuil spel!

juni 22, 2007

Met die 80% voor de Staat heeft geen enkele aandeelhouder problemen.  De jongste 15 jaar hebben de onafhankelijke directeurs van de NBB in totaal meer dan 50.000 euro per aandeel (X 200.000) aan de Staat geschonken.  En hier had de Staat helemaal geen recht op!

Als we dan weten dat:
de Staat altijd ruimschoots zijn deel gekregen heeft;
die 10 miljard euro werd opgebouwd door de inbreng van kapitaal van privé aandeelhouders, de opbrengsten uit commerciële activiteiten van de NBB en het deel van de opbrengsten dat toekwam aan de NBB na de toepassing van die drie procent regel.

Wie durft dan beweren dat die 10 miljard euro niet verdeeld moest worden zoals de statuten het voorschrijven?

Die 10 miljard euro was voor de volle 100% eigendom van de NBB, een beursgenoteerde onderneming die werd opgericht met 100% privé kapitaal. We kunnen daar heel emotioneel over doen doch feiten zijn feiten en cijfers zijn cijfers.

Men heeft echter een vuil spel gespeeld en getracht de minderheidsaandeelhouders op een smerige manier te onteigenen. En weten jullie wat de brute pech is voor onze achtbare tegenstrevers? Ze hebben die reserves uitgekeerd! Hadden ze die centen laten zitten dan had daar nooit een haan naar gekraaid doch nu hebben de onafhankelijke bestuurders van de NBB onbeschikbare reserves en activa van de NBB in z’n totaliteit geschonken aan een aandeelhouder die slechts 50% van de aandelen bezit.

80% voor de Staat

juni 22, 2007

De Staat heeft in 1948 de helft van de NBB genationaliseerd zonder compensatie.
Sindsdien heeft de Staat dus 50% van de aandelen in handen.

Eerst en vooral moeten we rekening houden dat de Staat recht heeft op de opbrengsten op de rentedragende activa die de drie procent overschrijden. Hierdoor kreeg de Staat in het verleden jaarlijks zeer belangrijke sommen binnen die meestal veel hoger lagen dan de te verdelen winst.

Bij de uiteindelijke winstverdeling heeft de Staat voor de winstverdeling recht op een prioritair deel van 20%. Van de resterende 80% gaat dan sowieso nog eens de helft naar de Staat omdat ze de helft van de aandelen hebben.

Als we vertrekken van 100 geeft dit:
100
-20 bevoorrecht deel van de Staat in de winst
80 rest
-40 deel van de Staat in de winst
-40 deel van de minderheidsaandeelhouders in de winst

Zonder rekening te houden met de taksen gaat er dus rechtstreeks 60% van de te verdelen winst naar de Staat. Maar aangezien door de 3% regel sowieso reeds een groot deel van de opbrengsten naar de Schatkist vloeide, kreeg de Staat gemiddeld ieder jaar meer dan 80% van de opbrengsten van de NBB toegewezen.

Onteigening zonder compensatie!

juni 20, 2007

) Onafhankelijkheid van de Bank van België
Het Verdrag betreffende de Europese Unie (art. 108) bepaalt dat iedere lidstaat ervoor moet zorgen dat zijn nationale wetgeving verenigbaar is met de bepalingen van het Verdrag en met de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken. Het gaat er vooral om de onafhankelijkheid van de nationale centrale banken te waarborgen en hun taken aan te passen aan de bevoegdheidsoverdracht als gevolg van de Monetaire Unie. Het Belgische parlement heeft in februari 1998 zijn definitieve goedkeuring gehecht aan een wet tot wijziging van de organieke wet betreffende de Bank van België: de bank wordt een integrerend deel van het Europese Stelsel van Centrale Banken en haar onafhankelijkheid bij taken die zij uit hoofde van dit stelsel uitvoert wordt gewaarborgd. De Europese Commissie en het Europees Monetair Instituut menen dat deze wetswijziging voldoet aan de vereisten van het Verdrag.

De minderheidsaandeelhouders van de NBB zullen zwart op wit aantonen dat de Nationale Bank van België en haar onafhankelijke directeurs de jongste jaren verschillende malen reserves van deze beursgenoteerde instelling hebben overgeheveld naar de Schatkist om de gaten in de begroting te dichten. De onafhankelijke NBB heeft hierbij de regels van de Europese Commissie en het Europees Monetair Instituut bewust overtreden. Verder zijn deze onteigeningen zonder compensatie regelrecht in strijd met het EVRM in verband met het eigendomsrecht.