Archive for januari, 2007

Vijf jaar…….

januari 26, 2007

hebben onze achtbare tegenstrevers de tijd gehad om de dialoog aan te gaan.
Hooghartig blijven zij weigeren om naar een oplossing te zoeken.
Zij hebben alle vuile streken gebruikt om hun slag thuis te halen.

Vijf jaar lang hebben de slachtoffers/aandeelhouders van de NBB geduld geoefend en hebben zij de weledelhooggeboren achtbare onafhankelijke directeurs van de beursgenoteerde Nationale Bank van België de mogelijkheid geboden om deze onverkwikkellijke zaak zonder gezichtsverlies te regelen. Herhaalde malen heeft onze onafhankelijke gouverneur publiekelijk verklaard dat zijn deur altijd openstaat voor zijn aandeelhouders. Ik heb herhaalde malen schriftelijk, telefonisch en op de man af beleefd en correct om een onderhoud gevraagd, niet alleen aan de gouverneur maar tevens aan verscheidene directeurs en regenten, en telkenmale mocht ik ondervinden dat die open deur in feite een blinde facade was om het brede publiek te misleiden.

Op donderdag 1 februari 2007 zullen wij de deur, die aan onze kant altijd wijdopen heeft gestaan, zachtjes dichttrekken en alle nooduitgangen verzegelen.
Dit is betreurenswaardig, het is nooit onze bedoeling geweest maar vijf jaar, laat ons eerlijk zijn, het is genoeg geweest.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

Advertenties

Uitspraak Modrikamen

januari 26, 2007

In Oostkamp werd ik aangesproken door verschillende mensen die de discussie op het forum volgen, naar de Algemene Vergadering willen komen doch nog steeds geen aandeelhouder zijn. Heel wat beleggers willen NBB kopen maar dan liefst op lagere niveau’s.
Toen het aandeel 3.000 noteerde wilden ze kopen aan 2.800,
nu het 3.700 staat willen ze instappen aan 3.400,
als het 4.500 noteert zullen ze een limiet leggen op 4.200,
en als we 8.000 bereiken zullen ze aan de koers willen handelen.

Een NBB aandeel is 16.000 euro waard, dus is een koers van 3.700 een lachertje.

Voor degenen die nog geen aandeelhouder zijn een goede raad, koop een aandeeltje of eenderde van hetgeen U wilt kopen aan de koers of leg een limiet die 100 euro hoger ligt dan de huidige koers. Mochten de beursgoden ons goedgezind zijn en de koers nog eens lager sturen dan koopt U rustig bij.

Normaal had op 8 januari de uitspraak moeten vallen over de schadevergoeding omtrent de meerwaarden op het goud. Aangezien het vandaag reeds 18 dagen over tijd zijn is het duidelijk dat de onafhankelijke rechters met een probleem zitten, zeker als we weten hoe eenvoudig het probleem is.

Er zijn vier mogelijkheden:
1.de onafhankelijke rechters geven ons nogmaals ongelijk, de koers kan dan een kleine duik maken;
2.de onafhankelijke rechters verklaren zich onbevoegd en schuiven de hete aardappel door;
3.de onafhankelijke rechters geven ons gelijk, de koers van een NBB aandeel gaat richting 20.000 euro;
4.de onafhankelijke rechters geven ons gedeeltelijk gelijk, de koers stijgt richting 10.000 euro.

De rol van de Nationale Bank

januari 23, 2007

Voor wat betreft de Nationale Bank herhaal ik nogmaals de vraag of het waar is dat gouverneur Verplaetse en regent Wilmes oplossingen gezocht hebben voor de financiële problemen van prins Laurent?

Op welke data werd er hierover in de gebouwen van de NBB onderhandeld met de mensen die mij een gedetailleerde omschrijving van deze vergaderingen en het uitzicht van de desbetreffende lokalen gegeven hebben?

Stond de beursgenoteerde Nationale Bank van België aan de wieg van het KINT en heeft de NBB in de loop der jaren hier gulle schenkingen verricht?

Handelde de gouverneur en de regent totaal onafhankelijk of was dat in opdracht van de regering?

Indien de genoemde mensen dit onafhankelijk en ten persoonlijke titel deden waarom gebeurde dat dan niet bij hen thuis?

De moeite waard!

januari 23, 2007

http://www.kolonelvaessen.blogspot.com/

Klare taal van iemand die terecht staat wegens vermeende fraude.

Moest deze man geslachtofferd worden om de grote jongens uit de wind te zetten?

Tweemaal betalen

januari 21, 2007

Aangezien de minister van financiën en de onafhankelijke directeurs van de NBB in het verleden bewust verkeerde informatie verspreid hebben, kunnen de mensen, die op basis van deze manipulaties verkocht hebben, later uiteraard wel een vordering instellen.

Men zou dan voor een aantal aandelen tweemaal moeten betalen.
“Eigen schuld, dikken bult!”, zo luidt een oude volkswijsheid.

Sinds de Belgische Staat en de NBB op de rechtbank moesten toegeven dat de reserves wel degelijk van de NBB zijn, zijn onze achtbare tegenstrevers heel wat voorzichtiger geworden in hun uitlatingen.

Vierhonderd miljard Belgische franken, die toebehoorden aan de beursgenoteerde Nationale Bank van België, werden door de onafhankelijke directie van de NBB uitgekeerd aan de Belgische Staat.

Een vriendendienst die kan tellen.

Artikel 5 van de Statuten

januari 21, 2007

Een zaak die in het verleden reeds verschillende keren voor commotie zorgde:

“De rechten en verplichtingen, die aan de aandelen verbonden zijn, volgen de titel gelijk in welke handen hij overgaat”.

De zevende directeur!

januari 20, 2007

Op 29 januari 1998 pleit senator Luc Coene dus tegen de verhoging van het aantal directeurs bij de NBB.  Hij houdt er op dat ogenblik geen rekening mee dat hij ooit nog in aanmerking zal komen voor dergelijke benoeming want hij kon toen uiteraard niet weten dat Verhofstadt een jaar later op een meesterlijke manier de dioxinecrisis zou misbruiken om aan de macht te komen.

 Senator Coene zegt op 29 januari 1998 letterlijk: “Men wil voor bepaalde vrienden blijkbaar plaatsjes bijcreëren”.

 Bij koninklijk besluit van 30 juli 2003 wordt de heer Luc Coene met ingang van 4 augustus 2003 benoemd tot de zevende directeur van de NBB.

 Hij protesteert niet tegen deze benoeming.

Luc Coene pleit voor minder directeurs!

januari 20, 2007

1-161 1-161
Sénat de Belgique Belgische Senaat
Annales parlementaires Parlementaire handelingen
SÉANCES DU JEUDI 29 JANVIER 1998 VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 29 JANUARI 1998

(Vervolg-Suite)

——————————————————————————–

WETSONTWERP TOT VASTSTELLING VAN HET ORGANIEK STATUUT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË (EVOCATIE)
Algemene bespreking

Verzoek om advies van de Raad van State

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik dank de rapporteur voor het uitstekende verslag dat hij toch in moeilijke omstandigheden moest maken.

De wet bepaalt thans dat er naast de gouverneur vier tot zes directieleden mogen zijn. Op het ogenblik zijn er vijf. Het ontwerp stelt voor om dat aantal op te trekken naar vijf à zeven. Is dit verantwoord, nu de Nationale Bank een deel van haar opdrachten inzake het monetaire beleid verliest ? De regering verantwoordt haar beslissing met twee argumenten.

Ten eerste zijn er de talrijke aanvullende activiteiten van de bank en ten tweede biedt de nieuwe regeling meer soepelheid.

Ik zal aantonen dat beide argumenten naast de kwestie zijn.

De tweede tabel in de bijlage bij het verslag geeft een overzicht van het aantal personeelsleden, leden van bestuursorganen en directieleden en ook van het aantal personeelsleden per directielid. De Nationale Bank scoort hoog voor dit laatste punt en komt zo naar voor als een zeer efficiënte en productieve instelling.

Die statistiek geeft echter een enorm vertekend beeld van de situatie. Iets meer dan de helft van de personeelsleden houdt zich immers bezig met activiteiten zoals de risicocentrale en de consumentenkredietcentrale. Dat zijn zeer arbeidsintensieve activiteiten, die echter geen directie nodig hebben, aangezien het hier gaat om een zuivere toepassing van de wetgeving en er geen beleidsbeslissingen moeten worden genomen. Als men van de 2 873 personeelsleden die er aftrekt die met andere activiteiten bezig zijn, dan komt men tot 1 370 personeelsleden die zich met centrale taken bezighouden. Dat is dus 228 effectieven per directielid, wat al aan de lage kant is vergeleken met andere centrale banken van kleine landen.

Volgens het ontwerp kunnen er voortaan acht directieleden worden benoemd, de gouverneur inbegrepen, en dan komt men aan 170 personeelsleden per directielid. Dat is het laagste aantal van alle centrale banken. Dit illustreert dat het hier helemaal niet gaat om de noodzaak aan bijkomende directieleden, maar wel om een zuiver politieke aangelegenheid. Men wil voor bepaalde vrienden blijkbaar plaatsjes bijcreëren

In de commissie kwam de vice-eerste minister aandraven met het argument dat de integratie van het Herdisconterings- en Waarborgsinstituut bijkomende taken zal opleggen. Het gaat over 60 bijkomende personeelsleden, wat geen bijkomende directieleden verantwoordt. Dit is dus een argument naast de kwestie.

Het tweede argument dat was dat van een grotere soepelheid. Door de nieuwe vereisten die het ontwerp inzake het taalevenwicht op het directieniveau oplegt, zou er meer speelruimte nodig zijn. Ik zie niet goed in waarom vier tot zes directieleden minder speelruimte laten dan vijf tot zeven. Dit is dus ook geen valabel argument.

We komen tot de conclusie dat hier de oude politieke cultuur aan bod komt. In de media werd genoeg gealludeerd op de politieke vrienden waarvoor nieuwe plaatsen moeten worden gecreëerd. Dit staat haaks op de nood aan een efficiënt bestuur in publieke instellingen. We betreuren dat de meerderheid hierin meespeelt en dit heeft goedgekeurd in de commissie. De vice-eerste minister heeft deze maatregel bovendien opgenomen in een dringend ontwerp om elke discussie te kortwieken.

Een laatste probleem dat ik wil aanbrengen, is dat van de leeftijdsgrens. Deze wordt in artikel 27 op 67 jaar vastgesteld, maar het tweede en derde lid van dat artikel verschuift die leeftijdsgrens al naar 70 jaar. Dit zorgt voor een grotere afhankelijkheid van de gouverneur en de directieleden tegenover de minister van Financiën. Het is een wapen in de hand van de minister om de mandaten van te onafhankelijke leden de laatste drie jaar niet te verlengen. Ik betreur dit omdat dit ontwerp juist een grotere onafhankelijkheid moest verzekeren.

Statutenwijziging in 1988

januari 16, 2007

Het personeel werd opgetrommeld om de minderheidsaandeelhouders schaakmat te zetten!I

In 1988 hebben de aandeelhouders van de NBB een statutenwijziging gestemd, die de meerwaarden gerealiseerd op de goudverkopen deed belanden op een bijzondere onbeschikbare reserverekening, waarvan het saldo bij vereffening van de Bank aan de Staat zou worden toegekend.
Deze statutenwijziging werd met een dubbele meerderheid aangenomen, dus een meerderheid zowel in aantal stemmen als in aantal vertegenwoordigde aandeelhouders.

Een mogelijke verklaring voor deze buitensporige vorm van altruïsme is de volgende : de NV Nationale Bank van België zou op 31 december 1988, volgens de toen geldende statuten, zijn opgeheven. Vroeger werden NV’s opgericht voor een bepaalde duur.
Tegelijk met het agendapunt “meerwaarden op goudverkopen” werd er o.m. ook gestemd over het agendapunt “verlenging van de duur van de NBB voor onbepaalde tijd”.

Gewoonlijk kwamen er voor een statutenwijziging slechts een twintigtal aandeelhouders opdagen, maar op die bewuste 19de december 1988 kwamen ze met honderden, sommige vergezeld van hun volwassen kinderen-mede-aandeelhouders. Er waren in totaal 594 aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. De meeste volmachten waren afgegeven aan de gouverneur. Later bleken de meeste aanwezigen personeelsleden van de NBB te zijn, die zich ongerust maakten over het voortbestaan van hun werkgever. Zij stemden voor alle statutenwijzigingen.

 Met dank aan Owell

31-12-2002 Tijd-Nieuwslijn

januari 16, 2007

2002: Actie Deminor levert aandeel NBB j 31/12/2002 (14:37) <
(tijd-nieuwslijn) – Het aandeel van de Nationale Bank van Belgie (NBB)
steeg het afgelopen jaar met zo’n 61%. Daarmee behoort het tot de best
presterende Belgische aandelen van 2002. De koersstijging heeft alles te
maken met de juridische actie die Deminor, het kantoor dat de belangen van
de minderheidsaandeelhouders verdedigt, midden februari tegen de NBB
startte. Het kantoor vindt dat de NBB de rechten van de prive-aandeelhouders geleidelijk uitholt. In dat verband eist Deminor ook
de vernietiging van de nieuwe wet op het financieel toezicht van 2
augustus. De speculatie over een nationalisering van de NBB was hierdoor
nooit ver weg. Samen met de Griekse en Zwitserse centrale banken is de NBB een van de
weinige centrale banken waarvan de aandelen op de beurs noteren. Van de
400.000 aandelen is de ene helft in handen van de Staat en de andere helft
verspreid bij prive-aandeelhouders, waaronder financiele instellingen,
particulieren en de directie van de NBB.
Sommige minderheidsaandeelhouders klagen al jaren dat zij worden
gediscrimineerd. Daarom gaf een groep van ongeveer 250
prive-aandeelhouders Deminor begin dit jaar een mandaat om hun juridische
en financiele positie te verbeteren. Het kantoor stipt aan dat de
aandeelhouders sinds 1993 niet meer kunnen stemmen over
statutenwijzigingen. De meerwaarde van goudverkopen vloeit volledig naar
de Staat. Bovendien zei de regering in 2001 dat de Staat ook recht heeft
op de meerwaarden op deviezen. Voorts zegt Deminor dat het emissierecht
van de NBB verdween bij de overgang naar de euro. Dit is belangrijk, want
de statuten bepalen dat 80 procent van het reservefonds van EUR 1,4
miljard wordt verdeeld onder alle aandeelhouders. Dit alles zorgt volgens
Deminor voor een onderwaardering van het aandeel NBB op de beurs. Daarom
vraagt het een herstel van de rechten van de prive-aandeelhouders of een
uitkoopbod tegen een correcte prijs. Het bureau schat die correcte prijs
op EUR 6.200, zodat een uitkoopbod de
Staat EUR 1,24 miljard zou kosten.
De NBB reageert dat zij een speciale naamloze vennootschap is. De
Europese verdragen en de organieke wet van de NBB hebben voorrang op de
vennootschapswetgeving, waardoor de rechtenvan haar aandeelhouders niet
vergelijkbaar zijn met die van andere vennootschappen. Volgens gouverneur
Guy Quaden gelijkt de positie van de prive-aandeelhouders meer op die van
een obligatiehouder dan op die van een klassieke aandeelhouder. Omdat de
NBB elk jaar het dividend verhoogt, beschouwt ze haar aandelen als
geindexeerde obligaties.

Toch is dit alles onvoldoende voor het jurisch bureau. Eind oktober
deelde het mee dat het naar het arbitragehof stapt om de nieuwe wet op het
financiele toezicht van 2 augustus te laten vernietigen. De NBB krijgt via
die wet een cruciale rol in het toezicht op banken en beurzen. Twee
amendementen op die wet stuiten Deminor tegen de borst. Volgens een eerste
amendement is het emissierecht van de NBB niet verstreken maar, zoals
Quaden argumenteert, overgenomen door het Europees Systeem van Centrale
Banken. Deminor meent dat de wetgever zich hier mengt in een rechtzaak. De
wet kwam er immers pas nadat Deminor de NBB al voor de rechter had gedaagd.
Het tweede amendement bepaalt dat de Nationale Bank de goud- en
deviezenreserves van de Belgische staat aanhoudt en beheert. Deminor
beschouwt dit als een nation
alisatie van de reserves. ‘Maar welke billijke vergoeding krijgen de
aandeelhouders van de bank hiervoor’, vraagt het zich af.

Deze onteigening heeft volgens Deminor bovendien een persvers effect.
Als de reserves van de bank naar de staat getransfereerd worden, krijgt de
NBB een negatief eigen vermogen van EUR 8,3 miljard. Volgens de
vennootschapswet moet de algemene vergadering dan oordelen over een
eventuele vereffening van de bank.

De Nationale Bank beschouwt de actie van Deminor als een mediacampagne
van een kleine groep minderheidsaandeelhouders. Ook minister Reynders
ergert zich aan eraan. Eind oktboer omschreef hij Deminor als ‘een
organisatie die zich specialiseert in koersmanipulatie’. Deminor reageerde
verbolgen. Niettemin zorgde de actie van het bureau voor een mooie
koerstijging van het aandeel.

Nadine Bollen