Archive for december, 2006

Vrijbrief mei/juni 1987

december 22, 2006

Verliest Verhofstadt de slag om de nationale bank?

Door Chris Hocepied

 Gepubliceerd in: 

  Vrijbrief 111/112 (mei/juni 1987) 

De Belgische centrale bank, de Nationale Bank van België, is geen overheidsdienst. Het is een Naamloze Vennootschap waarvan slechts de helft van de aandelen aan de staat toebehoort terwijl de rest op de beurs genoteerd is.

Een wet van 1850 verleent aan de bank het monopolie om Belgische franken uit te geven. Voorts is de bank tezamen met het bestuur der Postchecks Kassier van het Rijk. De Wet op de Nationale Bank wijkt dan ook sterk af van de normale wetgeving voor de handelsvennootschappen wat betreft de benoeming van bestuurders (regenten), de vereiste meerderheid bij stemmingen en de vergoeding van de meerderheidsaandeelhouder. Deze wet moet om de vijfentwintig jaar herzien worden. De laatste herziening dateert van 1963 zodat het statuut van de bank volgend jaar opnieuw aan de beurt komt.

Het is niet onmogelijk dat dan voorgesteld wordt de privé-aandeelhouders uit te kopen. Een de-privatisering dus. Mikpunt is vooreerst de goudvoorraad van de bank waarvan de socialistische oppositie in hun economische ‘alternatieven’ herhaaldelijk de herwaardering voorstelden om hun ‘selectieve opwaarderings’-beleid te financieren. De boekhoudkundige meerwaarde van een herwaardering zou nu reeds ten goede komen van de overheid, doch een dergelijke manipulatie zou minder opvallen in een 100% staatsinstelling.

Andere tekens aan de wand zijn de houding van de minister van Financiën bij de jongste devaluatie van de Belgische frank – de bank werd toen zelfs niet geraadpleegd – en de politisering van het personeelsbeleid van de bank. Voor ambtenaren van de bank is de snelste manier om carrière te maken thans een detachering naar het Kabinet van een minister, op wiens voorspraak men zich dan na een tijdlang zijn dossiers gedragen te hebben, bij de bank wordt bevorderd. De economische adviseur van minster-president MARTENS opende de weg. Nu meent een bij vice-premier VERHOFSTADT gedetacheerde ambtenaar dat zijn beurt gekomen is en ambieert hij niet minder dan één van de vijf directeurszetels van de Belgische Nationale Bank.

Maar ziet de jonge liberale vice-premier de Belgische emissiebank aan voor een verlengstuk van zijn administratie waarin hij de loopbaan van zijn beschermelingen moet begunstigen? Of ziet hij in dat hij zodoende zou bijdragen tot de sluipende verstatelijking van de Belgische emissiebank? De benoeming door de liberale voorganger van VERHOFSTADT W. DE CLERQ,van zijn kabinetsmedewerker, M. BIENSTMAN, tot directeur van de Belgische staatsspaarbank, de ASLK, zou nochtans voor de Vlaamse liberalen een les moeten zijn. Deze man ontpopte zich immers tezamen met de Franstalige (liberale) ondervoorzitter van de ASLK, tot een van de vurigste verdedigers van de staatsbank, wanneer bleek dat ze op de lijst stond van de overheidsinstellingen waarvan de werkgroep MOESENVUCHELEN de privatisering voorstelde.

BIENSTMAN betwijfelde toen dat de ASLK efficiënter zou werken in privé-handen en stelde zelf dat de overheid hoe dan ook over een openbare kredietinstelling moest beschikken ‘om in noodsituaties over een hefboom te beschikken om snel te helpen’ (1) wat trouwens niet zo onvoorspelbaar was, daar de man ooit een voordracht hield over de negatieve INKOMSTENBELASTING! Uit VERHOFSTADs beslissing zal blijken of de Vlaamse liberalen uit dit voorval geleerd hebben of integendeel door een averechtse benoemingspolitiek hun beperkte mogelijkheden België te decollectiviseren verder ondergraven.

1. geciteerd in TRENDS van 7.5.87 ATLASSHRUGGED

Advertenties

Voordracht Gent 05-02-2007

december 22, 2006

VFB Trefpunt Gent

Maandag 5 februari 2007 om 19.00 uur

De Algemene Vergadering van de Nationale Bank van België, een absolute must!

Spreker: Erik Geenen, zelfstandig financieel raadgever en beleggingsactivist.

Voorstel

december 21, 2006

Aangezien de Algemene Vergadering van maandag 26 maart 2007 met rasse schreden nadert en onze achtbare tegenstrevers na vijf jaar nog steeds weigeren om met ons te praten maak ik van dit forum gebruik om een voorstel te lanceren om een sereen klimaat te scheppen waar we, discreet en als grote mensen, over een oplossing kunnen onderhandelen.

Het volgende lijkt mij haalbaar:
1.aangezien onze achtbare tegenstrevers steeds het argument hanteren dat de NBB een “speciaal geval” is stel ik voor dat het dividend van de NBB vrijgesteld wordt van roerende voorheffing;
2.het volgende dividend wordt een speciale uitkering van 600 euro netto. Na de uitkering ervan kunnen we onderhandelen over de evolutie van het dividend in de toekomst;
3.er worden met onmiddellijke ingang geen gratis diensten meer uitgevoerd voor eender welke aandeelhouder en/of soevereine staat.

Deze voorstellen belasten op geen enkele manier de overheidsfinanciën en ze volstaan om op korte termijn de lont uit het kruitvat te halen. Mag ik bij deze alle betrokken partijen uitnodigen om over deze voorstellen te onderhandelen met de bedoeling om zo snel mogelijk een sereen klimaat te scheppen waarin, op een constructieve manier en met wederzijds respect, naar een oplossing kan gezocht worden.

Getekend, Erik Geenen.

De Standaard 30-04-2002

december 20, 2006

BRUSSEL — De Nationale Bank van België gaat haar vestigingennet in de provincies inkrimpen. Daarbij zullen geen ontslagen vallen, belooft de bank.

Vanaf 1 juli zullen alleen de vestigingen van de Nationale Bank in Antwerpen, Luik, Kortrijk, Hasselt en Bergen nog waarden behandelen.

De kantoren in Gent, Leuven, Waver, Namen en Aarlen worden omgevormd tot loutere representatie-agentschappen. Deze vestigingen zullen met een beperkt personeelsbestand nog enkele niet-monetaire taken vervullen, bijvoorbeeld in verband met de balanscentrale en de kredietcentrale, databanken die door de Nationale Bank worden beheerd.

De agentschappen in Brugge en Charleroi worden gesloten.

De Nationale Bank beklemtoont dat bij de herstructurering geen ontslagen zullen vallen. Er komt een gedeeltelijke personeelsvermindering door natuurlijke afvloeiingen, de andere overtollige werknemers zullen aan de slag kunnen in andere divisies van de Nationale Bank.

Volgens de Nationale Bank is de herstructurering van de provinciale vestigingen het gevolg van de overgang naar de Europese monetaire unie, de ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en de fusiebeweging in de financiële sector, waardoor er maar weinig regionale financiële instellingen overgebleven zijn.

©Copyright De Standaard

Knal ernaast!

december 20, 2006

“Het goud en de deviezen zijn altijd al van de Staat geweest”

De woordvoerder van de Nationale Bank bewees in november 2002 dus heel duidelijk dat hij totaal niet begreep waarover hij sprak!  Moeilijk te geloven doch de naakte waarheid.  Of waren zij zo sterk overtuigd van het feit dat ze de leugen wel in stand konden houden?  Hebben zij hun macht en invloed een beetje overschat?

De Tijd 24-10-2002

december 20, 2006

,,Eigen vermogen van Nationale Bank is negatief geworden”

BRUSSEL — Door de wetsbepaling dat de goud- en deviezenreserves van de Nationale Bank aan de staat toebehoren, is het eigen vermogen van de bank negatief geworden. Dat betekent dat de aandeelhoudersvergadering moet worden bijeengeroepen om te beraadslagen over de ontbinding van de vennootschap, zegt Deminor.

De bepaling in de wet van 2 augustus over het toezicht op de financiële sector die stelt dat de goud- en deviezenreserves niet aan de bank toebehoren, maar aan de staat, heeft een pervers effect, merkt Deminor op. Als die reserves toebehoren aan de staat, mogen ze niet langer als actiefpost worden geboekt op de balans van de Nationale Bank.

Het gaat om een bedrag van 15,3 miljard euro. Als dat verdwijnt van de balans van de Nationale Bank, zakt het nettoactief van de bank — het verschil tussen de activa en de schulden, of het eigen vermogen — van 7 miljard euro naar min 8,3 miljard euro. Met andere woorden: het nettoactief van de Nationale Bank wordt negatief. ,,De intrinsieke waarde van het Nationale Bank-aandeel is momenteel eigenlijk nul”, zegt Erik Bomans van Deminor.

De vennootschapswetgeving (artikel 633) schrijft voor dat in zo’n geval de aandeelhoudersvergadering moet worden bijeengeroepen om te beraadslagen over de ontbinding van de vennootschap. Deminor is benieuwd of de Nationale Bank dat zal doen.

In een reactie zei de woordvoerder van de Nationale Bank gisteren niet te zien wat het probleem is. ,,De goud- en deviezenreserves hebben altijd al aan de staat toebehoord. De bank beheert ze alleen voor rekening van de staat. De bepaling uit de wet van 2 augustus wijzigt niets. Het is enkel een interpretatieve wet die bevestigt wat al bestond.”

,,Bij alle centrale banken staan de goud- en deviezenreserves die toebehoren aan de staat op de actiefzijde van de balans. Het is de tegenwaarde voor de bankbiljetten in omloop.”

De woordvoerder herinnert eraan dat de Nationale Bank, ook al is ze beursgenoteerd, niet mag worden beschouwd als een gewone vennootschap. ,,De Nationale Bank heeft alle vertrouwen dat het Arbitragehof dat standpunt zal bevestigen”, zegt hij nog.

Inside Beleggen 15-12-06

december 17, 2006

“Met een koers/boekwaarde van 0,65 is de NBB het goedkoopste aandeel op de Belgische beurs. Op lange termijn zien we de situatie voor de minderheidsaandeelhouders dan ook verbeteren. Profiteer van elke koerszwakte om bij te kopen.”

Klare taal!

VFB Trefpunt Brugge

december 16, 2006

De Nationale Bank van België, een verhaal over privé kapitaal!
op maandag 15 januari 2007 om 19u30

Programma:
De Nationale Bank van België, een verhaal over privé kapitaal

Spreker: dhr. Erik Geenen, zelfstandig financieel adviseur en beleggingsactivist.

Lokatie:
Auditorium van het KHBO Campus Sint-Michiels
Spoorwegstraat 12
8000 BRUGGE

Leden : Prijs: 4.00 Euro
Niet leden: Prijs: 6.00 Euro

Van wie zijn de reserves?

december 16, 2006

Meester Modrikamen reageerde als volgt op de beweringen van de NBB en de Staat dat de reserves niet van de NBB zouden zijn:

“De Belgische Staat heeft nooit één cent bij de NBB in bewaring gegeven. Bepaalde activa die eigendom zijn van de Staat staan duidelijk apart geboekt en vermeld op de balans.

Integendeel de NBB heeft in het verleden HAAR reserves ten dienste gesteld van de Belgische Staat. Onder meer in 1926 en 1935 waar er hevige speculatie tegen de frank bestond en waar de NBB, op vraag van de overheid, haar reserves aanwendde om de frank te verdedigen. Aangezien de Belgische Staat zich garant stelde voor eventuele verliezen die tijdens deze operaties zouden geleden worden is het niet meer dan normaal dat de Staat dan ook de winsten kreeg die bij deze operaties geboekt werden.

Daarenboven, als het toch allemaal zo duidelijk was dat die meerwaarde toekwam aan de Staat waarom heeft men dan vanaf 1988 ontelbare wetten gestemd om ervoor te zorgen dat die activa naar de Schatkist konden getransfereerd worden? Ik zal het U zeggen mijnheer de Voorzitter, heren rechters: omdat men vanaf 1988 begonnen is met het systematisch onteigenen van de aandeelhouders. Er bestaat geen enkele twijfel, die reserves zijn van de NBB en bij een uitkering dienen de statuten gerespecteerd te worden. Trouwens, de minderheidsaandeelhouders vragen maar om een klein deel van de koek, het deel waar ze recht op hebben.

In totaal werd er 8,32 miljard euro aan meerwaarden op goud overgedragen aan de Staat. Hiervan kwam:
6,45 miljard euro toe aan de Staat;
1,87 miljard euro toe aan de minderheidsaandeelhouders;
beide partijen bezitten 50% van de aandelen. ”

 Einde citaat.

De Groene Petten?

december 16, 2006

Waar komen die groene petten vandaan?

Tijdens de juridische procedures kwamen de advocaten van de Nationale Bank en de Belgische Staat steeds met hetzelfde verhaaltje voor de pinnen.  Alle aandeelhouders van de NBB waren tevreden en slechts een zeer kleine minderheid van professionele oproerkraaiers ging niet akkoord met de gang van zaken.

 Hoe kon ik deze stelling ontkrachten?  Een goede vriend kwam met een uitstekend idee:  “Zet iedereen, die niet akkoord is, een felgekleurde pet op”.  Na rijp beraad koos ik voor groen omdat het een rustgevende kleur is die niet agressief overkomt.

 Op de dag van de Algemene Vergadering dd. 27 maart 2006 deelde ik, samen met enkele medestanders, de groene petten, met het opschrift “NBB4EVER”, uit aan de ingang van de vergaderzaal.

Er waren 202 aandeelhouders aanwezig:

181 aandeelhouders droegen een groene pet.

De mythe van de kleine minderheid was doorbroken, het was nu voor iedereen duidelijk dat de grote meerderheid van de kleine aandeelhouders niet akkoord was met hetgeen zich bij de NBB afspeelt.